Kaja'Cola Zero-One

Kaja'Cola Zero-One
Item Level 1
Quest Item
"New & Improved Kaja'Cola Zero-One! Half the Calories, Twice the IDEAS! (TM)."