Thresher Eye

20
Thresher Eye
Item Level 1
Quest Item