Soft Frenzy Flesh

200
Soft Frenzy Flesh
Crafting Reagent
Item Level 7
Sell Price: 12