Eye of Shadra

Eye of Shadra
Item Level 1
Quest Item