Scorpashi Venom

20
Scorpashi Venom
Item Level 1
Quest Item