White Tuxedo Shirt

White Tuxedo Shirt
Item Level 1
Binds when equipped
Shirt