Sticky Ichor

20
Sticky Ichor
Item Level 1
Sell Price: 7