Tiny Spider Eye

100
Tiny Spider Eye
Item Level 1
Quest Item
"Squishy."