Iron Orkas

Iron Orkas
Humanoid
Bristlemane Chieftain
Level ?? (Rare Elite)
Reaction: A H