Netherspite

Netherspite
Dragonkin
Level ?? (Elite)
Reaction: A H
Kill reputation:
+250 The Violet Eye