Vampiric Shadowbat

Vampiric Shadowbat
Beast (Bat)
Level 71 (Elite)
Reaction: A H
Kill reputation:
+15 The Violet Eye