Phase Hound

Phase Hound
Level 70 (Elite)
Reaction: A H
Kill reputation:
+15 The Violet Eye