Sethekk Shaman

Sethekk Shaman
Humanoid
Level 66-82 (Elite)
Reaction: A H
Kill reputation:
+9 Lower City