Sethekk Shaman

Sethekk Shaman
Level 67-82 (Elite)
Reaction: A H
Kill reputation:
+9 Lower City