Subjugator Vaz'shir

Subjugator Vaz'shir
Level 68-80 (Normal)
Reaction: A H