Alorra

Alorra
Humanoid
Armorer
Level 70 (Elite)
Reaction: A H

Location