Mountain Yeti

Mountain Yeti
Level 24-61 (Normal)
Reaction: A H