Stone Giant

Stone Giant
Giant
Level 59-80 (Elite)
Reaction: A H

Location