King Ymiron

King Ymiron
Undead
Level ?? (Elite)
Reaction: A H