Snowplain Shaman

Snowplain Shaman
Level 64-80 (Normal)
Reaction: A H