Ahn'kahar Swarm Egg

Ahn'kahar Swarm Egg
Level ?? (Normal)