Saronite Animus

Saronite Animus
Elemental
Level 83 (Elite)
Reaction: A H