Strashaz Hydra

Strashaz Hydra
Beast (Hydra)
Level ?? (Elite)
Reaction: A H