Strashaz Hydra

Strashaz Hydra
Beast (Hydra)
Level 40-61 (Elite)
Reaction: A H

Location