Glubtok

Glubtok
Humanoid
The Foreman
Level 16-87 (Elite)
Reaction: A H

Location