Shrike Bat

Shrike Bat
Beast (Bat)
Level ?? (Elite)
Reaction: A H