Gar'lok

Gar'lok
Level 90-92 (Rare)
Reaction: A H
Kill reputation:
+40 The Black Prince