Stone Guard Stok'ton

Stone Guard Stok'ton
Humanoid
Level 70 (Normal)
Reaction: H