Stone Guard Stok'ton

Stone Guard Stok'ton
Level 67-80 (Normal)
Reaction: H