Fe-Feng Ruffian

Fe-Feng Ruffian
Level 7-11 (Normal)
Kill reputation:
+250 Shang Xi's Academy