Yi-Mo Longbrow

Yi-Mo Longbrow
Humanoid
Level 85-90 (Normal)
Reaction: A H

Location