Yongqi Brute

Yongqi Brute
Level 88-90 (Normal)
Reaction: A H