Taran Zhu

Taran Zhu
Lord of the Shado-Pan
Level 84-92 (Elite)
Reaction: A H