Rushi the Fox

Rushi the Fox
Shado-Pan Quartermaster
Level 89-90 (Normal)
Reaction: A H