Ik'thik Raider

Ik'thik Raider
Level 90 (Normal)
Reaction: A H