Taran Zhu

Taran Zhu
Lord of the Shado-Pan
Level 80-90 (Elite)
Reaction: A