Kroshik

Kroshik
Beast (Devilsaur)
Level 90 (Elite)
Reaction: A H

Location