Gamon

Gamon
Humanoid
Level 90 (Elite)
Reaction: A H