Ko'kron Iron Star

Ko'kron Iron Star
Level ?? (Normal)