Zu Yin

Zu Yin
Humanoid
The Flaming Fist
Level 93 (Elite)
Reaction: A H