Varasha

Varasha
Beast (Hydra)
Level ?? (Rare)
Reaction: A H